Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!::link do logowania do mobidziennka : https://zsp4walbrzych.mobidziennik.pl/dziennik

Zrozumieć Świat

 
Projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ”Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”( finansowany z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  dotyczy 62 szkół podstawowych z terenu województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego - ze wsi i miast poniżej 25.000 mieszkańców.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Uczniowie będą mieli dodatkowe, bardzo ciekawe zajęcia ( 4 godziny tygodniowo) z zastosowaniem nowoczesnego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego, w czasie których nie będą wystawiane oceny. Dzieci będą też wyjeżdżać do innych miejscowości, gdyż będą brały udział w konkursach połączonych z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród!

 

Szczegółowe cele projektu:

- poprawienie wyników sprawdzianu szkoły biorącej udział w projekcie minimum średnio o jeden punkt w skali staninowej,
- wykształcenie u uczniów postawy badawczej, poprzez bardzo atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do wieku uczniów,
- doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole,
- doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji,(uczniowie będą mogli prezentować swoje osiągnięcia na ponadregionalnych festiwalach ),
- uatrakcyjnienie funkcji szkoły w środowisku,
- rozwijanie szkolnego ruchu naukowego,
- zainteresowanie środowiska projektami realizowanymi przez szkołę,
- atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
- uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( średnio dla szkoły na kwotę ponad 20.000 złotych) ,
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć szkolnych metodami aktywizującymi, szczególnie metodą projektów.